divendres, 30 de gener de 2009

MANIFEST PER LA SOLIDARITAT

Vaig veure aquesta iniciativa al blog de la Tere, després al de la Isabel i al d'en Miguel Ángel. Allí he llegit que la idea original va néixer al Blog de Cornelius i que molts blogaires s'hi han sumat i jo també ho he volgut fer copiant el text en català, castellà i anglès. Al Blog de Cornelius hi ha enllaços i traduccions al francés, gallec, hebreu, japonés i italià.

Com ja deia Gandhi "A la Terra hi ha suficient per a satisfer les necessitats de tots, però no tant com per a satisfer l'avarícia d'alguns"MANIFEST PER LA SOLIDARITAT

QUI SOM:

Els qui subscrivim aquest manifest som ciutadans fent ple ús dels nostres drets civils, i titulars de la sobirania popular, de la qual emanen els poders de l'Estat.

Els signants ens dirigim a tots els ciutadans del món, coneixedors de la situació de pobresa, fam i malalties que assolen gran part de la població humana i en un moment històric, l'actual, en el qual es disposen de prou mitjans polítics, econòmics i científics per a poder solucionar aquests problemes.

Aquest manifest té vocació d'universalitat, i va dirigit a tota la humanitat: a cada ésser humà que habita el planeta, per a què prengui consciència de la terrible situació a què s'enfronten milions de persones i que d'alguna manera actuï en conseqüència per a acabar amb aquesta situació insostenible. És per això que la versió original en castellà serà traduïda a diverses llengües, ja que el nostre propòsit consisteix a fer sentir la veu de l'opinió publica allà on es prenen les decisions polítiques i econòmiques del món.


A QUI ENS DIRIGIM:

Ens dirigim a la classe política governant dels nostres països, així com als més alts mandataris de les organitzacions internacionals, com ara l'Organització de les Nacions Unides i els Presidents i Governs dels països més econòmicament poderosos de la Terra.

ELS MANIFESTEM QUE:

1.- Aquest text té el seu origen en la constatació de l'extrema situació de necessitat i de fam que pateix gran part de la població mundial i en el desigual i injust repartiment de béns que hi ha actualment al món. Entenem que l'equanimitat i l'harmonia en el món es fonamenten en la base del reconeixement dels drets iguals i inalienables i de la dignitat intrínseca de cada un dels membres de la família humana i pels qual és inadmissible que una gran part de la població hagi d'enfrontar-se a una realitat tan precària, a tal grau d'injustícia i desigualtat, a tanta fam, tanta pobresa i desnutrició.

2.- Considerem que l'esmentada situació és en si perversa i no és admissible ni moral ni èticament, ja que tots els éssers humans neixen lliures i iguals. Tanmateix, tenim present que tots els ciutadans del món tenen aquests drets des de l'instant mateix del seu naixement i no com a promesa futura la conquesta de la qual dependrà de la realitat política, social o econòmica dels respectius països.

3.- Estem d'acord que és completament injust, immoral i un crim humanitari, punible davant dels tribunals internacionals i la història, que en ple segle XXI existeixin éssers humans que pateixen i moren per la fam; n'és un agreujant el fet que havent-hi prou lleis internacionals, així com mitjans tècnics, econòmics i científics per a corregir aquesta situació, aquells qui exerceixen el poder en el món no duguin a terme les accions necessàries per a solucionar tot això que futures generacions qualificaran de verdader genocidi del qual en seran culpables aquells qui tenint els mitjans per a solucionar el problema no els hagin emprat.

4.- Considerem que aquesta situació injusta és contrària al Dret Natural, als Drets Humans i a les normes de l'ètica més elemental i entenem que ha arribat el moment que la veu de l'opinió pública exigeixi als seus governants la fi d'aquest desastre.

5.- El present manifest no és un manifest utòpic i tampoc és un manifest polític, ni vol ser la instauració d'un nou ordre polític o socio-econòmic mundial, ni cap menyscapte del teixit empresarial, sanitari i social del món desenvolupat, sinó la més elemental justícia amb els desafavorits.


PER TOT AIXÒ, EXIGIM ALS NOSTRES GOVERNANTS:

1.- L'adopció de mesures immediates i urgents per a pal·liar tal situació de fam, malalties i desnutrició en el tercer món. Considerem que aquestes mesures no constitueixen una utopia, sinó que són perfectament viables i possibles.

2.- Mantenir el compromís de complir els objectius del Mil·lenni establerts per les Nacions Unides l'any 2000 que defineixen els principis als quals ha d'ajustar-se l'actuació dels països i del sistema econòmic internacional per a superar, amb l'horitzó fixat el 2015, les injustícies que afligeixen la humanitat.

3.- La realització d'accions solidàries sistemàtiques amb els països més desafavorits i que s'estableixi un ordre lògic i humà de prioritats en la política econòmica: amb projectes intel·ligents que generin riquesa i llocs de treball en els països afectats, facilitant un desenvolupament sostenible i un progrés que els ajudi a la consolidació d'una xarxa sanitària, econòmica i social estable que faci possible el retorn a una situació de partida igualitària.

4.- La presa de mesures necessàries perquè els països rics destinin una part dels seus pressupostos a la creació de riquesa, d'empreses i de fonts de treball en els països afectats; així com l'adopció d'un acord internacional que caldria que se subscrivís vetllat per l’ONU, d'obligat compliment per part dels països desenvolupats.

5.- La implantació d'un codi ètic que reguli l'estratègia de les empreses multinacionals, així com l'eliminació dels paradisos fiscals i l'aplicació de la taxa Tobin, o similars, en les transaccions comercials internacionals que permeti crear un fons de solidaritat gestionat per les Nacions Unides.

6.- No acceptarem simples declaracions de principis sense que es tradueixin en polítiques concretes; en definitiva: APEL·LEM el sentit de la generositat i humanitat de tothom i fonamentalment de la classe política internacional econòmicament poderosa.

Des de la terra que espera i creu amb fermesa en una Solidaritat que construeixi un món millor i més just, a dia 30 de gener del 2009:Texto en castellano

MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD

QUIENES SOMOS:

Los que suscribimos este manifiesto somos ciudadanos en el pleno uso de nuestros derechos civiles, y titulares de la soberanía popular, de la cual emanan los poderes del Estado.

Los firmantes nos dirigimos a todos los ciudadanos del mundo, conocedores de la situación de pobreza, hambre y enfermedad en la que se encuentra gran parte de la población humana en un momento histórico, como el actual, en el que se disponen de los suficientes medios políticos, económicos y científicos que pudieran solucionar estos problemas.

Este manifiesto tiene vocación de universalidad, y va dirigido a toda la humanidad, a cada ser humano que habita el planeta, para que tome conciencia de la terrible situación a la que se enfrentan millones de personas y de alguna manera actúe en consecuencia para terminar con esta insostenible situación. Por ello la versión original en español será traducida a diversas lenguas, pues nuestro propósito consiste en hacer oír la voz de la opinión pública en los lugares en las que se toman las decisiones políticas y económicas del mundo.

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS:

Nos dirigimos a la clase política gobernante de nuestros países; así como a los más altos mandatarios de las Organizaciones Internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, y a los Presidentes y Gobiernos de los países más poderosos económicamente de la Tierra.


LES MANIFESTAMOS:

1.- Que este texto tiene su origen en la constatación de la extrema situación de necesidad y de hambre que sufre una gran parte de la población de la Tierra y en el desigual e injusto reparto de bienes que existe actualmente en el mundo. Entendemos que la ecuanimidad y la armonía en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, por lo cual es inadmisible que una gran parte de la población mundial tenga que enfrentarse a una realidad tan precaria, a tal grado de injusticia y desigualdad, a tanta hambre, pobreza y desnutrición.

2.- Que consideramos que dicha situación es intrínsecamente perversa y no admisible ni moral ni éticamente, dado que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Igualmente, tenemos presente que todos los ciudadanos del mundo tienen esos derechos desde el mismo instante de su nacimiento y no como una promesa futura cuya conquista dependa de la realidad política, social o económica de sus países.

3.- Que defendemos que es completamente injusto, inmoral y un crimen humanitario punible ante los tribunales internacionales y la Historia que, en pleno Siglo XXI, existan seres humanos que pasen hambre en el mundo, y que mueran por ello. Que es un agravante de ese crimen que, existiendo las leyes internacionales suficientes, así como los medios técnicos, económicos y científicos para corregir dicha situación, los que ejercen el poder en el mundo no lleven a cabo las acciones necesarias para solucionar lo que generaciones futuras calificarán de verdadero genocidio en el que serán culpables todos aquellos que, teniendo los medios para solucionar el problema, no los hayan empleado.

4.- Que consideramos que esta injusta situación es contraria al Derecho Natural, a los Derechos Humanos y a las normas de la más elemental ética, y entendemos que ha llegado el momento de que la voz de la opinión pública exija de sus gobernantes el final de tal estado de cosas.

5.- Que el presente manifiesto no es un manifiesto utópico; y que tampoco es un manifiesto político, ni se pretende con el mismo la instauración de un nuevo orden político o socio-económico mundial, ni ningún menoscabo del tejido empresarial, sanitario y social del mundo desarrollado, sino la más elemental justicia con los desfavorecidos.

POR TODO ELLO, EXIGIMOS A NUESTROS GOBERNANTES:

1.- La adopción de medidas inmediatas y urgentes para paliar tal situación de hambre, enfermedad y desnutrición en el tercer mundo. Consideramos que tales medidas no constituyen una utopía, sino que son perfectamente viables y posibles.

2.- Mantener el compromiso de cumplir los Objetivos del Milenio que, establecidos por Naciones Unidas en el año 2000, definen los principios a los que ha de ajustarse la actuación de los países y del sistema económico internacional para superar, con el horizonte fijado en 2015, las injusticias que aquejan a la humanidad.

3.- La realización de acciones solidarias sistemáticas con los países más desfavorecidos y que se establezca un orden lógico y humano de prioridades en la política económica, con proyectos inteligentes que creen riqueza y puestos de trabajo en los países afectados, facilitando un desarrollo sostenible y un progreso que les ayude a la consolidación de una red sanitaria, económica y social estable que haga posible el retorno a una situación de partida igualitaria.

4.- Que se tomen las medidas necesarias para que los países ricos destinen una parte de sus presupuestos a la creación de riqueza, de empresas y de fuentes de trabajo en los países afectados; así como la adopción de un acuerdo internacional, que debería subscribirse en la ONU de obligado cumplimiento para los países desarrollados.

5.- La implantación de un código ético que regule la estrategia de las empresas multinacionales, así como la eliminación de los paraísos fiscales y la aplicación de la tasa Tobin, ú otra similar, a las transacciones comerciales internacionales, que permita crear un fondo de solidaridad gestionado por Naciones Unidas.

6.- No aceptaremos simples declaraciones de principios que no se traduzcan en políticas concretas. En definitiva, APELAMOS al sentido de la generosidad y humanidad de todos, y fundamentalmente de la clase política internacional económicamente poderosa.

Desde la tierra que espera y cree firmemente en la Solidaridad que construya un mundo mejor y más justo, a 30 de enero de 2009"English version

MANIFESTO ON BEHALF OF SOLIDARITY.

WHO WE ARE:

We, the endorsers of this Manifesto, are citizens on total use of our civil rights and holders of popular sovereignty, from where State Powers are emanated.

We, the signers, aware of the situation of poverty, hunger and illness in which great part of the human population lives despite being in a historical moment, as the current one, where sufficient political, economical and scientific means are available so as to solve these problems, address to all world citizens.


This public declaration is a universal calling which heads for the whole humanity, to each human being that inhabits this planet, for them to become aware for the terrible situation that millions of people have to face and, somehow, to encourage them to act accordingly, to bring to an end this unsustainable situation. This is why the original version in Spanish will be translated to different languages, since our intention is that the public opinion´s voice is heard in those places where political and economical decisions are adopted.

WHOM DO WE ADDRESS TO?:

We address to all the politicians who rule our countries; as well as to the highest heads of International Organizations, such as The United Nations, and to presidents and governments of the richest and most powerful countries of the world.


WE DECLARE:

1.- That this text has its origin in the certain fact of the extreme situation of the needs and hunger a big part of the world’s population suffers and in the current unequal and unfair distribution of the properties existing in the earth. We understand that the equanimity and the harmony in our planet must exist based in the acknowledgment of the equal, inalienable and intrinsic dignity of all the members of the human family, that is why it is unacceptable that a big part of the world’s population has to face such a precarious reality with this level of injustice, inequality, hunger, poverty and malnutrition.

2.- Since all human beings are born to be free, we believe that this situation is particularly evil and unethical. We also plead that all citizens in the world must have these rights in the same moment they are brought to life and not as a future promise to be reached depending of the political, social or economical reality of their homeland.

3.- We defend what is utterly unfair, immoral and a humanitarian punishable crime before the international courts and the History that right in the 21st century there still exist human beings starving in this World and dying because of that. It is an aggravating circumstance that, existing enough international laws and technical, economical and scientific means to correct the aforementioned situation, those who have the power in the world do not carry out the necessary actions to solve what future generations will only describe as a real genocide in which they all will be guilty for having the means to solve the problem, but not using them.

4.-We consider this unfair situation to be against the Natural Law, the Human Rights and the procedure of the most elementary ethical principles, and we understand that the moment has come in which the voice of the public opinion demands from their leaders the end of such state of affairs.


5.- That this is neither a utopian nor a political manifesto, and it does not expect the founding of a new political or socio-economic world order, nor any damage to the business, sanitary or social network of the First World, but the most elementary justice with the underprivileged.

BECAUSE OF ALL THE FACTS AFOREMENTIONED, WE DEMAND OF OUR LEADERS:

1. To adopt immediate and urging measures to alleviate such a situation of hunger, illness and malnutrition in the Third World. We think that such measures do not represent any utopia as they are perfectly feasible and possible.

2. To maintain the promise of fulfilling the Millenium Objetives which were established by the UN in the year 2000. These Objectives define the principles that the countries and the international economical system must follow in order to overcome the unfair situations humanity suffers towards the year 2015 (as it was agreed).

3. To perform systematically acts of solidarity towards the countries in an unfavourable position and to establish a logical and human order of priorities in the economical policy, including intelligent projects that create wealth and jobs in the aforementioned countries, offering sustainable development and progress to help them to consolidate a permanent social, economical and health service network that makes it possible for them to start from an equal position.


4. To take the necessary steps so that the richest countries allocate part of their national budgets to create wealth, companies and work sources in the aforementioned countries, as well as to adopt an international agreement, which should be compulsory for the developed countries and signed in the UN.

5. To implement an ethical code that regulates the multinational companies strategy, as well as the elimination of the tax havens and the application of the Tobin Tax —or a similar one— to the international commercial transactions, that will allow to create a solidarity fund managed by the UN.

6. We will not accept simple declarations of principles that are not transformed into specific policies. In other words, we appeal to everybody’s sense of generosity and humanity, especially from the ones who belong to the international ruling class that have the economical power.

From the Earth that waits and believes firmly in the Solidarity that can build a better and fairer world, 30th January 2009.

20 comentaris:

 1. Me alegro mucho de que te hayas unido al MANIFIESTO.
  Se pensó en el día 30 pero no tiene fecha de término como no lo tiene todavía el hambre y la desnutrición en el mundo.Abrazos

  ResponElimina
 2. Crec que aquest manifest diu molt de les persones que el publiquen i que hi creuen, diu molt de la implicació de persones que encara creuen en un món millor i sobretot creuen en la pau, molt bona iniciativa Assumpta, tant teva com de la resta...

  ResponElimina
 3. TERE Creo que fue en tu blog donde tuve la primera notícia de este Manifiesto, aunque sin saber muy bien de qué se trataba. Hoy al ver en mi barra lateral que había tres blogueros (Tu, Isabel y Miguel Ángel) con el mismo título en su artículo, lo he recordado y he pensado en unirme :-)
  ¡Ojalá esto llegase a quien tiene que llegar!... Iniciativas como esta son un primer paso :-)
  Besos!!!


  CESC Moltíssimes gràcies :-))
  Hi ha molta, molta gent que creu en un món millor i hem de tenir confiança en que algun dia aquestes veus arribin allí on es prenen les decissions i es comenci a fer justícia :-))
  Una gran abraçada!!!

  ResponElimina
 4. Tenint els mitjans i la capacitat per evitar que ningú, ningú a tot el món hagi de passar gana, és ben trist que haguem de reivindicar, una vegada i una altra, justícia, pau, menjar per tothom.

  ResponElimina
 5. Com diu l'amic Ferran, és molt trist que la iniciativa no es prengui des d'on haurien de sorgir aquestes.
  Però granet a granet, s'arriba a la platja...
  Faré venir l'avi Gres a veure si pot fer un enllaç
  ;-)

  ResponElimina
 6. Hola Assumpta!
  Bona iniciativa però una mica utòpica. Però per provar que no quedi.
  Salutacions
  sílvia

  ResponElimina
 7. FERRAN Tens tota, tota, tota la raó... La primera vegada a la vida que vaig sentir que a la terra hi havia recursos suficients perquè ningú hagués de passar gana em vaig quedar sorpresa. No podia entendre que la gent s'estés morint i que això es pogués evitar i la gent "poderosa" no ho fes...
  Mentres, seguirem reivindincant :-)
  Una forta abraçada!!!


  SERGI M. ROVIRA Si servís d'alguna cosa... ni que fos per un petit pas endavant :-))
  Jo no vull renunciar a pensar que potser sí :-)
  Ja he vist que l'avi Gres domina el tema dels enllaços, eh? jajaja
  Abraçades!!!


  SÍLVIA És el mateix que vaig pensar jo... "una mica utòpic" :-) però després em vaig dir "què caram!! jo el copio i igual, si es va multiplicant..." :-))
  Petons!!!

  ResponElimina
 8. Nuestro espíritu de solidaridad, aunando las voces por una causa justa.

  Un grano de arena hace una montaña.

  Un abrazo solidario.

  La gata Coqueta.

  ResponElimina
 9. només que això desperti la consciència d'algú, ja és un bon començament.

  ResponElimina
 10. hola, me gusta bastante tu blog aun que no lo entiendo mucho de que va.
  ¿de qué equipo eres?
  Contéstame en
  futbol-chicks.blogspot.com
  GRACIAS

  ResponElimina
 11. Desde ya adhiero totalmente al manifiesto,besos tía Elsa.

  ResponElimina
 12. LA GATA COQUETA Muchas gracias :-)) Eso mismo creo yo, que granito a granito, se haga una gran montaña :-)
  Besos!!!


  ESTRIP Això mateix penso jo :-))
  Qualsevol cosa que es pugui fer, per petita que sigui, no crec pas que sigui inútil :-)
  Abraçades!!!


  JOSÉ SELLA La verdad és que yo tampoco entiendo mucho de qué va mi blog, porque no está dedicado a ningún tema en concreto. Escribo en cada momento lo que me pasa por la cabeza ;-)
  ¡Caramba! ¡Yo creía que era indudable de qué equipo era! jeje
  Abrazos!!!


  TÍA ELSA Muchísimas gracias!! :-))
  Tantas veces he leído también en tu blog escritos apelando a la conciencia de los gobernantes para acabar con las injusticias sociales...
  Muchos besos!!!

  ResponElimina
 13. Per molt que sembli utòpic, les utopies poden arribar a fer-se realitat, només falta bona voluntat i ganes de posar-s’hi per part dels governs .
  Voler un mon millor, sense injustícies, sense fam, sense guerres, no hauria d’ésser una utopia, hauria d’ésser una realitat i una obligació el construir-ho.

  ResponElimina
 14. On s'ha de signar?
  Avui el diari portava l'epidèmnia de còlera que està patint Zimbawe, i se'm feia un nus a l'estòmac, xò en canvi, sembla tan llunyà...
  Ahir passejava vora l'esglèsia de Sant Agustí, al Raval, i dos avis es partien un troç de pa, era tan proper,...
  En els governants no hi crec, no crec ni que se'l mirin (em sap greu, eh!) xò crec que només en el moment que les persones canviem el xip i actuem, llavors alguna cosa canviarà.

  Per cert, ja sé que no t'agrada massa el cine, xò si tens una estoneta mira't el Jardinero Fiel (una novel·la de John LeCarre). Dura i trista xò genial!

  Un petó!

  ResponElimina
 15. QUIM AMORÓS Exactament, no ens hauria d'estranyar un món amb pau i sense gana... i, en canvi, sembla tan difícil d'aconseguir!!
  Però pas és un avanç, per petit que sigui :-)
  Abraçades!!!


  RITS Va ser una iniciativa per aconseguir el màxim número de blogs adherits per aquesta finalitat. Sembla ser que, en algun moment d'ahir i avui, 95.000 blogs han tingut el manifest publicat :-)
  Sí, sí... no cal pas anar massa lluny per trobar injustícies, tristament...
  "El jardinero fiel" ah, però si és un llibre puc mirar de trobar el llibre :-))
  Petons!!!

  ResponElimina
 16. Tot aixó sería molt macu i maravellos si arrives a qui te que arrivar, pero tot es començar.
  PD Si et fitxas una mica veuras que es una espelma jeje.
  Una forta abraçada i bon diumenge

  ResponElimina
 17. És descoratjador i terrible saber que hi ha xiquets que passen fam i malaltia per la injusta avarícia d'alguns.
  És admirable que hi haja gent com tu que encara creu en un món millor i posa en marxa iniciatives a tal efecte.
  Potser, el problema és que la gent que hauria de fer-ho realment no ho fa.
  Salut, Assumpta.

  ResponElimina
 18. GEORGE Em faria il·lusió pensar que algun "poderós" ha tingut la notícia d'aquest manifest...
  (Una espelma? Però és impressionant!! jejeje aquest tubo Pringles és una passada!!)
  Abraçades!!!


  JERONI MALEUFF És tan fort pensar que es pot acabar amb la fam al món, que tan sols és qüestió de voluntat i que la gent que pot fer-ho no està per la feina...
  Gràcies, Jeroni :-))
  Una gran abraçada!!!

  ResponElimina
 19. És una molt bona causa, sí senyor!! Ah!! M'he llegit la versió anglesa també per si hi havia alguna falta... jejeje

  ResponElimina
 20. JORDI sí, ho vaig veure a varios blogs i m'hi vaig afegir... m'agradaria pensar que coses així serveixen per alguna cosa :-))
  I què tal està la traducció? jeje no és pas meva,eh? jo la vaig copiar dels organitzadors :-))
  Abraçades!!!

  ResponElimina

...i moltes gràcies per la visita!!